Home // News Update // เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 27 – 31 ก.ค.

เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 27 – 31 ก.ค.

เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 27 – 31 ก.ค. 60 ณ สวนลุมพินี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนร่วมงานกิจกรรม “เกษตรไทยก้าวหน้า” ภายใต้ร่มพระบารมี ภายในวันที่ 27 – 31 ก.ค. 60 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ และจัดแสดงสินค้าให้ได้ศึกษาเรียนรู้และเลือกซื้อ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*