Home // News Update // Organic & Natural Expo 2017

Organic & Natural Expo 2017

Organic & Natural Expo 2017 27-30 ก.ค. 60 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ และธรรมชาติอย่างครบวงจร เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคึสินค้าอินทรีย์

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*