Home // News Update // ตลาดเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย

ตลาดเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย

ตลาดเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 60 – 30 ก.ย. 60 ณ ตลาด อ.ต.ก. ข้างธนาคารกรุงไทย (ย่านพหลโยธิน)

อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และต้องการให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อีกทั้ง ยังเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP หรือสินค้าปลอดภัยราคาพิเศษ โดยเกษตรกรสถาบันเกษตรกร พร้อมผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน มีตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับรองต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ภายในงาน เริ่ม 29 พ.ค. – 30 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*